Aanmelden

Aanmeldprocudure Sarr Rotterdam en Sarr Den Haag: U kunt zich met een verwijsdocument rechtstreeks bij de centale aanmelding en toeleiding van de Parnassia Groep aanmelden, 088 3571357. Dit geldt voor zowel Rotterdam als Den Haag. U krijgt dan een telefonisch interview waarna verwijzing naar het juiste zorgprogramma volgt.

 Voor Sarr Den Haag kunt u niet schriftelijk aanmelden. 

Voor Sarr Rotterdam kan wel schriftelijk aangemeld worden voor diagnostiek of behandeling en wel op de volgende wijze:


Belangrijk: kies het juiste aanmeldformulier. Hieronder vindt u zowel een aanmeldformulier voor aanmelding bij het jeugdteam als een aanmeldformulier voor aanmelding bij het volwassenenteam.

Jeugd (jonger dan 23 jaar)
De cliënt kan aangemeld worden door:
- zijn of haar ouders of
- een arts of
- een verwijzende instantie (een hulpverlener van een andere hulpverlenings- of zorginstelling of school)

Bij een aanmelding van een cliënt jonger dan 23 jaar moeten de volgende stukken worden aangeleverd:
- volledig ingevuld
aanmeldingsformulier Sarr
- verwijsbrief van een arts of bureau jeugdzorg
- bij een diagnostiekvraag: verslag van een gedragsdeskundige waarin de vermoedens van ASS zijn omschreven, een autisme spectrum stoornis, wordt onderbouwd of in het geval van een second opinion onderzoek: een rapport van eerder uitgevoerd onderzoek met daarin een DSM IV classificatie
- bij een behandelvraag: rapportage betreffende diagnostiek (DSM IV classificatie autistische stoornis, stoornis van Asperger of PDD-NOS en intelligentieonderzoek, dit laatste niet ouder dan 2 jaar)
- overige aanwezige rapportage

Na ontvangst van de aanmeldgegevens wordt u uitgenodigd voor een aanmeldgesprek. In het aanmeldgesprek worden de aanmeldgegevens doorgelopen en wordt de hulpvraag van de cliënt beoordeeld. Na het aanmeldgesprek komt de cliënt op de wachtlijst voor intake.

Volwassenen (23 jaar en ouder)
Aangemeld kan worden bij het volwassenteam
Sarr Expertisecentrum Autisme Rotterdam:

- door een arts of
- door een verwijzende hulpverleningsinstantie

Bij een aanmelding van een volwassen client moeten de volgende stukken worden aangeleverd:
-
volledig ingevuld
aanmeldingsformulier volwassenen Sarr
- verwijsbrief van een arts
- bij een diagnostiekvraag: verslag van de huisarts, een hulpverlener of cliënt zelf, waarin op basis van een biografie wordt beargumenteerd waarom aan een autismespectrumstoornis wordt gedacht. 
- bij een behandelvraag (tenminste met een IQ vanaf 85): rapportage betreffende diagnostiek (DSM IV classificatie autistische stoornis, stoornis van Asperger of PDD-NOS) en een op basis van problemen beargumenteerde hulpvraag. 

Deze gegevens dienen naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres te worden gestuurd.

Wanneer alle gegevens bij de Sarr binnen zijn ontvangen cliënt, ouders, arts en/of verwijzer een bevestiging van ontvangst. De aanmelding wordt op de wachtlijst geplaatst en wanneer de aanmelding in behandeling wordt genomen krijgt de cliënt een uitnodiging voor een intakegesprek.

Belangrijk: de aanmelding kan alleen in behandeling worden genomen indien alle gevraagde stukken aangeleverd worden.